تعريف تکجداره به تکجداره

منظور ما از اتصال تکجداره به تکجداره استفاده از اتصالاتي  است که  ويژه لوله هاي تکجداره طراحي شده اند . هم اکنون در بعض نفاط در انشعابات فاضلاب خانکي از اين  مجموعه بهره گيري ميشود ، يعني لوله هاي تکجداره اي که به  صورت  پوش فيت با  اتصالات پوش فيت درگير است