تعريف تکجداره به دو جداره

اين تعريف از هر دو طرف ميتواند درست  باشد  يعني هم  دو  جداره به  تکجداره وهم تکجداره به دو جداره ، در شرکت قدر اتصال اتصالاتي نيز طراحي و ساخته شده است که بتوانند مجموعه هاي ترکيبي  را هم پوشش دهد