سيفون چهار تکه پوش فيت  ، که هر سه طرف ورودي لوله هاي تکجداره است . الزام اين نوع سيفون ها ست شدن با لوله هاي تکجداره است که در طراحي بايد در نظر گرفته شود ، همانطور که ميدانيم لوله هاي تکجداره اي که در حال حاضر در کيت هاي انشعاب بکار مي روند  از نظر فني مقاومت حلقوي لول هاي دو جداره معادل همان سايز را ندارند ، مگر اينکه ضخامت هاي بالاتري بکار گرفته شود که در اين صورت هزينه هاي بسيار بالاتري را سر بار مي نمايد .ي

سيفون پوش فيت با ورودي هاي اصلي دو جداره ، اين مجموعه که با  لوله هاي دوجداره  هماهنگ شده است  که برتري آن در رفع ضعف  مقاومت حلقوي در لوله هاي تکجداره است .ي

سيفون يکپارچه دريچه دار که  مراحل آزمايشي را طي کرده و ثبت اختراع نيز شده است و طي سال نود عرضه ميشود .ذ

اين سيفون که تماما از پلي اتيلن و يکپارچه ميباشد  با امکان سه ورودي با لوله هاي دوجداره است و به همراه خود دريچه يکطرفه را نيز داراست. ل