تعريف دو جداره به دو جداره

منطور  ما  از  دو  جداره  به  دو  جداره  بهره گيري  از اتصالاتي است که لوله هاي  دو جداره را بکار گرفته اند . همچنانکه در کيت هاي انشعابي  فاضلاب خانگي  شرکت  قدر اتصال  مي بينيد در  همه  مجموعه  از  لوله هاي دو جداره استفاده شده  است  که  الزاما   اتصالات  دو جداره به دو جداره  نيز در آن استفاده شده است و چنين نام گرفته است  .ي