يکي ديگر از خدمات شرکت است 

ما با داشتن سه دستگاه تبديل گرانول هاي پليمري به پودرهاي ميکرونيزه جهت استفاده در بخشهاي روتاري و ديگر مصارف خود و همکاران به اين  کار مبادرت کرديم  . يکي از مصارف آن که در بخش داخلي شرکت مصرف ميشود در ساخت قطعات بزرگ حدود سي کيلويي در منهول هاي پلي اتيلن است  ، با توجه به ظرفيت خوب شرکت در تامين اين نوع سفارش ها در اسرع وقت کليه آنرا به انجام ميرساند