شرکت قدر اتصال با پذيرش انجام امور سفارشي در بخش تزريق قالبهاي پلاستيک تا وزنهاي 6 کيلو گرم را به انجام ميرساند