کد کالا

شرح

رديف

DEPF 110 * 45

زانو تبديل دو جداره به تکجداره 110

1

DEPF 125 * 45

زانو تبديل دو حداره به تکجداره 125

2

DEPF 160 *45

زانو تبديل دو جداره به تکجداره 160

3

A - مخصوص ورودي لوله هاي دو جداره

B - مخصوص ورودي لوله هاي  تکجداره