کد کالا

شرح

رديف

DE 110*90*

زانو 90 درجه دوجداره به دوجداره 110

1

DE 125 *90

زانو 90 درجه دو جداره به دو جداره 125

2

DE 160 *90

زانو 90 درجه دو جداره به دو جداره 160

3

DE 200*90

زانو 90 درجه دو جدراه به دو جداره 200

4

DE 250*90

زانو 90 درجه دو جداره به دو جداره 250

5

DE 315*90

زانو 90 درجه دو جداره به دو جداره 315

6

DE 400*90

زانو 90 درجه دو جداره به دو جداره 400

7

B - مخصوص ورودي لوله هاي دوجداره

کد کالا

شرح

رديف

DE 110 *45

زانو 45 درجه دو جداره به دو جداره 110

1

DE 125 * 45

زانو 45 درجه دو جداره به دو جداره 125

2

DE 160 * 45

زانو 45 درجه دو جداره به دو جداره 160

3

DE 200 * 45

زانو 45 درجه دو جداره به دو جداره 200

4

DE 250 * 45

زانو 45 درجه دو جداره به دو جداره 250

5

DE 315 * 45

زانو 45 درجه دو جداره به دو جداره 315

6

DE 400 * 45

زانو 45 درجه دو جداره به دو جداره 400 7