کد کالا

شرح

رديف

PEE 110*90

زانو 90  درجه پوش فيت 110

1

PEE 125*90

زانو 90 درجه پوش فيت 125

2

PEE 160*90

زانو 90 درجه پوش فيت 160

3

 

 

کد کالا

شرح

رديف

PEE 110*45

زانو 45 درجه پوش فيت 110

1

PEE 125*45

زانو 45 درجه پوش فيت 125

2

PEE 160*45

زانو 45 درجه پوش فيت 160

3