کد کالا

شرح

رديف

D 110

در پوش دو جداره 110

1

D 125

در پوش دو جداره 125

2

D 160

در پوش دو جداره 160

3

D200

در پوش دو جداره 200

4

S 160

در پوش تکجداره 160

5