چگونگي و مراحل اجرايي منهول هاي پلي اتيلن شرکت قدر اتصال

مرحله نخست

حفر گودال ، با عمق مورد نياز با 1/4 برابر اضافه تر از قطر منهول

مرحله دوم

گرد بري دقيق جهت ورود و خروج لوله ها


مرحله سوم

استقرار قسمت تحتاني که همانطور که بيان شده بايد در بتني به ضخامت حدود 10 سانتي متر مستقر و با فشار دست  کاري کرد که بتن همي سطح زيرين را پر کند و قطعه از ناحيه زيرين کف حباب هاي هوا نداشته باشد تا کاملا پر و صلب باشد

در حين استقرار لوله به اجراي درست واشر ها بايد دقت شود

مرحله چهارم

استقرار طبقات منهول

 و سپس پله استيل  جا زده شود

 


اجراي طوق بتوني روي قسمت فوقاني ، که  در حذف بارهاي ترافيکي از روي منهول ضروري است .ا

مرحله پنجم

پر کردن اطراف منهول - که از اهميت زياد برخوردار است ملات  شفته و آهک با تراکمي که در دستورالعمل ذکر شده است بايد کار شود.ب