مستربچ هاي شرکت قدر اتصال ،  تامين کننده بخشي از تقاضاي همکاران اين بخش از صنعت است . اين توليد بدون هيچگونه افزودني همچون کربنات مي باشد و بر پايه اچ دي و ويژه خطوط لوله هاي پلي اتيلن است .در شکل دو نوع توليد عمده که در رنگ زرد و مشکي است را مشاهده مي نماييد.ا