آزمايشگاه و کنترل کيفيت

امروزه براي رسيدن به يک محصول با کيفيت ، ابزارهاي آزمايشگاهي گوناگوني در دسترس مي باشد که بدون بهره گيري از آنها ، امکان توليد محصول با کيفيت وجود ندارد ، همچنين وجود آزمايشگاه و کنترل مستمر ، کالاي يکنواخت تر و ضايعات کمتر را در بر دارد .بطور کلي آزمون ها از ورود مواد اوليه تا خروج محصول و تاييد نهايي در اين شرکت انجام مي پذيرد .

دانسيته

اين ازمون بر روي مواد اوليه ، مستربچ ها و رنگدانه ها قبل از ارسال به خطوط توليد و محصول توليدي انجام مي گيرد و بر اساس استانداردهاي موجود(ملي 5- 7175 و ISO1183) نبايد دانسيته مربوطه قبل و پس از توليد از حد مجاز کمتر يا بيشتر باشد .

 

 

 

تعيين شاخص جريان مذاب MFR 

جهت کنترل جريان پذيري مواد اوليه و شاخصي از ويسکوزيته مذاب بر اساس استاندارد  ملي و ISO11336980  در دما و زمان ثابت ، توسط  دستگاه مربوطه انجام مي پذيرد .

 

 


تعيين درصد کربن و فيلر ( دوده

لوله و اتصالات پلي اتيلن بر اساس استاندارد ( ملي 2- 7175 و  ASTM  D1603 ) جهت مقاوم شدن در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد بايد درصد وزني 25% ± 25/2 % داراي کربن و مواد اوليه و محصول بايد عاري از هر گونه فيلر يا افزودني ديگر باشد . اين آزمون توسط کوره الکتريکي C º900 به همراه لوازم جانبي بر روي لوله ، اتصالات و مستربچ هاي توليدي اين شرکت بطور مستمر انجام مي گيرد .

 


 

 

 

پراکنش و توزيع کربن ( دوده

با توجه به اهميت پراکنش دوده و توزيع يکنواخت دوده در محصول توليدي ( استاندارد ملي 6- 7175 و BS 2782 ) نمونه هايي از لوله و اتصالات توليد شده تهيه و توسط فتوميکرسکوپ کنترل و توسط دوربين و نرم افزار مربوطه در کامپيوتر با حد استاندارد مطابقت داده مي شود .

رطوبت

ميزان رطوبت مواد اوليه و مستربچ ها ( استاندارد ( DIN  EN 12118 ) بايد کمتر از  %0.2 باشد. رطوبت در مواد باعث ايجاد حباب در محصول مي گردد . مقدار رطوبت اندازه گيري و توسط خشک کن هاي مربوطه رطوبت زدايي مي گردد.

 

 

 

پايداري حرارتي  OIT 

در اين آزمون توسط دستگاه DSC تعيين زمان اکسيد اسيون و تعيين دما و زمان تخريب پليمر انجام مي گيرد ( استاندارد ملي 7175 و  ISO  10837)

 

مقاومت حلقوي Ring stiffness 

با توجه به اينکه لوله هاي دوجداره مناسبترين لوله دفني مي باشند ، تعيين ميزان مقاومت حلقوي  لوله ها جهت بارهاي وارده از زمين و يا بارهاي ترافيکي حائز اهميت مي باشد . بر اساس استاندارد (  DIN 16961- 2 و ISO 9969  ) با ابزار و دستگاه مربوط اين مقاومت بر روي لوله ها اندازه گيري مي شود و در صورت تامين مقاومت حلقوي مورد نياز مشتري و کنترل کيفيت ارسال مي گردد .


سختي سنجي ( shore  A )

ميزان سختي و سفتي واشرهاي آببندي با واحد shore A  اندازه گيري مي گردد و مقدار آن ± 5 55 در دماي ثابت است .

 

تست و آببندي

جهت اطمينان از آببندي لوله ها و اتصالات ( استاندارد EN 1277 و    EN 1610) با توجه به اهميت نشت فاضلاب، اين آزمون بر روي نمونه هاي توليدي و قبل از ارسال در دماي C º22 با فشار 0.5 bar در زمان 15 دقيقه انجام مي گيرد .


کنترل ابعادي و ظاهري

کنترل ابعادي کليه لوله ها و اتصالات بدليل اهميت آببندي حائز اهميت بوده که در صورت تغيير اقطار مشکلاتي را در هنگام نصب در بر دارد . اين امر بطور مداوم اندازه گيري و در صورت حد مجاز بودن قابل تحويل به مشتري مي باشد .