کد کالا

شرح

رديف

DC 110

رابط  110

1

DC 125

رابط 125

2

DC 160

رابط  160

3

DC 200

رابط  200

4

DC  250

رابط  250 

5

DC 315

رابط 315

6

DC 400

رابط  400

7

DC 500

رابط 500 

8

DC 600

رابط 600

9

در صورت سفارش

رابط 600 به بالا

10