کد کالا

شرح

رديف

DA110*PF110

تبديل 110 دوجداره به 110 تکجداره

1

DA125*PF125

تبديل 125 دوجداره به 125 تکجداره

2

DA160*PF160

تبديل 160 دوجدراه به 160 تکجداره

3

A - مخصوص ورودي لوله هاي دو جداره

B  -  مخصوص وردي لوله هاي تکجداره

کد کالا

شرح

رديف

AS 160 * PF 110

تبديل تکجداره 160 به تکجداره 110

1

AS 160 * PF 125

تبديل تکجداره 160 به تکجداره 125

2

کد کالا

شرح

1

DA 160 * S160

تبديل تکجداره 160 به 160 دو جداره

2

کد کالا

شرح

رديف

SA160 * S125 *S110

تبديل پله اي جوشي 110 تا 160

1