اين هم يک نو آوري ديگر

در اينجا انشعابگيري طراحي و عرضه شده است که با  زاويه 45 درجه در خط انشعاب مستفر ميشود . مي پرسيد  چه برتري اي دارد ؟ برتري آن در شيب مناسبي است که موجب  ميشود سيال کمترين تنش و استرس را به مسير عبوري زيرين وارد سازد و جريان روان تري را در خط اصلي که ممکن است با شيب کمي کار شده باشد ايجاد نمايد . اين انشعابگير ويژه لوله هاي دوجداره ساخته شده است اما ميتواند با لوله هاي تکجدار  با ضخامت زياد هم عمل کند

A - مخصوص ورودي لوله هاي تکجداره

 

کد کالا

شرح

رديف

B200*110 , 125 , 160 , 45

انشعابگير رزوه اي 200

1

B250*110 , 125 , 160 , 45

انشعابگير رزوه اي 250

2

B315*110, 125 , 160 , 45

انشعابگير رزوه اي 315

3

B400*110 , 125 , 160 , 45

انشعابگير رزوه اي 400

4