پلاستيک ها : لوله و اتصالات پلي اتيلني دو جداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبکه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب ، زهکشي مدفون شده در زير خاک - قسمت اول : الزامات عمومي و مشخصات عملکردي 9116-1
پلاستيک ها : لوله و اتصالات پلي اتيلني دو جداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبکه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب ، زهکشي مدفون شده در زير خاک - قسمت دوم : لوله و اتصالات با سطح داخلي و خارجي صاف ، طرح A-ويژگيها 9116-2
پلاستيک ها : لوله و اتصالات پلي اتيلني دو جداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبکه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب ، زهکشي مدفون شده در زير خاک - قسمت سوم : لوله و اتصالات با سطح داخلي صاف و لايه خارجي ساختمند ، طرح B-ويژگيها 9116-3
                   
                     
                     
منابع و ماخذ تهيه استاندارد سال تصويب موضوع و کاربرد استاندارد شماره استاندارد  
 
 
      ISO 12162:1995      ASTEM 3350:1996   26/12/82 مواد اوليه مورد مصرف (ويژگيها) 7174
ISO 1133:1997     ASTEM 1238:94aS.T.M.R 16/10/82 تعيين نرخ جريان جرمي مذاب   (روش آزمون) 6980
    ISO 6964:1986   ASTEM D 1603:1994        26/12/82 اندازه گيري مقدار دوده (روش آزمون) 7175-2
ASTEM D 3895:1998 12/05/82 تعيين زمان القا اکسايش پلي الفين ها به روش گرماسنجي روبشي تفاضلي   7186
ISO 9969:2007   DIN 16961-   EN 1446  ASTEM D 2412 21/12/87 لوله هاي پلاستيکي گرمانرم - تعيين سفتي حلقوي 11436
DIN EN 1411: 1996 21/12/87 تعيين  مقاومت در برابر ضربه توسط سقوط آزاد به روش پلکاني 11437
DIN EN744: 1995 21/12/87 تعيين مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد 11438
ISO 3126 :1974    ASTEM D 2122: 1998 26/12/82 اندازه گيري ابعاد ( روش آزمون ) 7175-1
ISO 2505:1994 26/12/82 اندازه گيري بازگشت حرارتي (روش آزمون) 7175-3
   ISO 1167:1996        DIN  EN 921:1995 26/12/82 ارزيابي مقاومت و رفتار ترکيدگي لوله ها در برابر فشار داخلي(روش آزمون) 7175-4
ISO 1183-1:2004 09/10/87 تعيين چگالي - روش غوطه وري  7090-1
BS 2782-8 :1978 28/6/83      بررسي چگونگي پراکنش دوده            ( روش آزمون ) 7175-6
DIN EN 1055:1996 21/12/87 تعيين مقاومت در مقابل چرخه حرارتي در دماي بالا ( روش آزمون ) 11435
    مقاومت در برابر رشد ترک ناشي از ترکيب تنش و عوامل محيطي  7175-7