کد کالا

شرح

رديف

DY110*PF110*45

سه راه 45 درجه دو جداره 110 به تکجداره 110

1

DY125*PF125*45

سه راه 45 درجه دو جداره 125 به تکجداره 125

2

DY160*PF160*45

سه راه 45 درجه دوجداره 160 به تکجداره 160

3

DY200*PF160*45

سه راه 45 درجه دوحداره 200 به تکجداره 160

4

DY250*PF160*45

1سه راه 45 درجه دو جداره 250 به تکجداره 60

5

DY315*PF160*45

سه راه 45 درجه دو جداره 315 به تکجداره 160

6

DY400*PF160*45

سه راه 45 درجه دو جدراه 400 به تکجداره 160

7

A - مخصوص ورودي لوله هاي دو جداره

B - مخصوص ورودي لوله هاي  تکجداره 

کد کالا

شرح

رديف

DY160*P160*45*45

سه راهي زانو دار دوجداره 160 به تکجداره 160

1

DY200*P160*45*45

سه راهي زانو دار دو جداره 200 در تکجداره 160

2

DY250*P160*45*45

سه راهي زانو دار دوجداره 250 در تکجداره 160

3

DY315*P160*45*45

سه راهي زانو دار دوجداره 315در تکجداره 160

4

DY400*P160*45*45

سه راهي زانو دار دوجداره 400 در تکجداره 160

5

کد کالا

شرح

رديف

DW160*2S160*45

چهار راه 160دوجداره در تکجداره 160

1