کد کالا

شرح

رديف

DY110*D110*45

سه راه 45 درجه دوجداره 110 به دو جداره 110

1

DY125*D125*45

سه راه 45 درجه دو جداره 125 به دو جداره 125

2

DY160*D160*45

سه راه 45 درجه دو جداره 160 به دو جداره 160

3

DY200*D160*45

سه راه 45 درجه دو جداره 200 به دو جداره 160

4

DY200*D200*45

سه راه 45 درجه دو جداره 200 به دو جداره 200

5

DY250*D160*45

سه راه 45 درجه دو جداره 250 به دو جداره 160

6

DY250*D200*45

سه راه 45 درجه دو جداره 250 به دو جداره 200

7

DY250*D250*45

سه راه 45 درجه دو جداره 250 به دو جداره 250

8

DY315*D160*45

سه راه 45 درجه دو جداره 315 به دو جداره 160

9

DY315*D200*45

سه راه 45 درجه دو جداره 315 به دو جداره 200

10

DY400*D160*45

سه راه 45 درجه دو جداره 400 به دو جداره 160

11

DY400*D200*45

سه راه 45 درجه دو جداره 400 به دو جداره 200

12

DY500*D160*45

سه راه 45 درجه دو جداره 500 به دو جداره 160

13

DY500*D200*45

سه راه 45 درجه دو جداره 600 به دو جداره 160

14

DY600*D160*45

سه راه 45 درجه دو جداره 600 به دو جداره 160

15

DY600*D200*45

سه راه 45 درجه دو جداره 600 به دو جداره 200

16

A - مخصوص ورودي لوله هاي تکجداره

 

B - مخصوص ورودي لوله هاي دو جداره

کد کالا

شرح

رديف

DW160*2D160*45

چهار راه 160 دوجداره در دو جداره 160

1

کد کالا

شرح

رديف

DT160*D160*90

سه راه 90 درجه دوجدراه 160 در دوجداره 160

1

DT200*D200*90

سه راه 90 درجه دوجداره 200 در دوجداره 200

2

DT250*D250*90

سه راه 90 درجه دوجداره 250 در دو جداره 250

3

DT315*D315*90

سه راه 90 درجه دو جداره 315 در دو جداره 315

4

DT400*D400*90

سه راه 90 درجه دو جداره 400 در دو جداره 400

5

DT500*D500*90

سه راه 90 درجه دو جداره 500 در دو جداره 500

6

کد کالا

شرح

رديف

DY160*D160*45*45

سه راه زانو دار دوجداره 160 به دو جداره 160

1

DY200*D160*45*45

سه راه زانو دار دو جداره 160 در دو جداره 200

2

DY250*D160*45*45

سه راه زانو دار دو جداره 160 در دو جداره 250

3

DY315*D160*45*45

سه راه زانو دار دو جداره 160 در دو جداره315

4

DY400*D160*45*45

سه راه زانو دار دو جداره 160 در دو جداره 400

5

DY200*D2000*45*45

سه راه زانو دار دو جداره 200 در دو جداره 200

6

DY250*D200*45*45

سه راه زانو دار دو جداره 200 در دو جداره 250

7

DY315*D200*45*45

سه راه زانو دار دو جداره 200 در دو جداره315

8

DY400*D2000*45*45

سه راه زانو دار دو جداره 200 در دو جداره 400

9

DY500*D200*45*45

سه راه زانو دار دو جداره 200 در دو جداره 500

10

DY600*D200*45*45

سه راه زانو دار دو جداره 200 در دو جداره 600

11