واشر هاي آببندي

جهت اتصال لوله ها با يکديگر يا اتصالات ، واشرها وظيفه آببندي بين دو مفصل را بعهده دارند . با توجه به تنوع لوله ها و اتصالات واشرها در اندازه و مقاطع گوناگون طراحي و در دو نوع توليد مي شوند .ب

EPDM 

TPE

 

واشر آبندي دو جداره  110 و تکجداره 110 1
واشر آبندي دو جداره 125 و تکجداره 125 2
واشر آبندي دو جداره 160 و تکجداره 160 3
واشر آبندي  دو جداره 200 4
واشر آبندي دو جداره 250 5
واشر آبندي دو جداره 315 6
واشر آبندي دو جداره 400 7
واشر آبندي دو جداره 500 8
واشر آبندي دو جداره 600 9
واشر آبندي دو جداره 700 10
واشر آبندي دو جداره 800 11
واشر ابندي دو جداره 1000 12
واشر آبندي ديواره منهول به لوله 200 تا 400 13
واشر بين طبقات منهول 14